Устав

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.35. (1) Контролния съвет е орган на Сдружението, който осъществява цялостен контрол върху дейността на Сдружението и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и има достъп до всички документи на Сдружението.

(2) Контролният съвет се състои от 3 /три/ членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

(3) Общото събрание избира Председател на контролния съвет.

(4) Контролния съвет приема правилник за работата си и отчита дейността си пред Общото събрание.

 

СЕКРЕТАР

 

Чл.36. (1) Секретарят е платена длъжност и се назначава с решение на Управителния съвет след проведен конкурс.

(2) Секретарят има следните правомощия:

1. Ръководи текущата работа на Сдружението и следи за набирането на членския внос;

2. Води регистър на членовете и организира приемането на нови членове на Сдружението;

3. Подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет, Общото събрание, както и месечните и годишни планове на Сдружението;

4. Участва в работата на УС без право на глас и организира изпълнението на решенията му;

5. Съхранява и опазва имуществото на Сдружението;

6. Разпорежда се със средствата на Сдружението в рамките на утвърдения бюджет и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

7. Организира и контролира всички дейности, активи и финансови операции на Сдружението, включително водене на счетоводна отчетност;

8. Информира Председателя за всички обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Сдружението;

9. Подготвя годишния отчет за дейността и го представя на УС за обсъждане;

10. Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание, Управителния съвет, Председателя на Сдружението, съобразно решенията на УС.

 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.37. (1) С решение на УС могат да бъдат създавани постоянни и временни комисии, като експертни помощни органи на Сдружението и определя техния състав.

(2) Постоянните комисии са:

1. Бюджетна комисия;

2. Правна и Данъчно-процесуална;

3. Териториално устройство и концесии;

4. Категоризация и регистрация;

5. Международно сътрудничество;

6. Маркетинг и реклама;

7. Анализ и статистика;

8. Кадри и професионално обучение;

9. Професионална етика.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11