Устав

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

 

Чл.33. (1) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета, с изключение на тези, които съгласно закона или този устав изискват друго мнозинство.

(2) Решенията по чл.29 т.9 и т. 10, както и тези по чл.14 ал.2 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство от всички членове на УС, а тези чл.29 т.2, 5 и 10 от устава се вземат от квалифицирано мнозинство от 2/3 / две трети/ от всички членове на съвета.

(3)Членовете на УС имат право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска само и изрично писмено пълномощно по дневния ред на съответното заседание.

Член на УС може да представлява само един отсъстващ член. Секретаря участва с право на съвещателен глас.

(4) УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Съвета са заявили съгласие за решението и са подписали протокола за това, без забележки и възражения.

(5) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията в интерес на Сдружението и да участват редовно в заседанията на Съвета.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.34. (1) Председателят на Сдружението се избира от УС при явно гласуване с мандат от три години;

(2) Председателят има следните правомощия:

1. Свиква и ръководи заседанията на УС и определя дневния им ред,;

2. Сключва и прекратява договора със Секретаря съобразно решението на УС.

3. Осъществява цялостната координация на дейността на Сдружението, формирането и обосноваването на общи становища и предложения, предлагането на изменения и допълнения на нормативната уредба, касаеща детския и младежки туризъм;

4. Прави предложения пред Общото събрание и/или пред Управителния съвет за отмяна на решения на органите на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове;

5. Приема молби, жалби, сигнали и предложения от членовете на Сдружението и ги внася за разглеждане в УС;

6. Предоставя данни, документи и сведения на Контролния съвет.

7. Осъществява други дейности, съобразно Устава на Сдружението, които не са от пряката компетентност на другите управителни органи.

8. Организира провеждането на Общо събрание на Сдружението, подготвя материалите и обезпечава работата му.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11