Устав

РЕШЕНИЯ

Чл.29. (1) Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове, освен решенията за изменения и допълнения на Устава на Сдружението, прекратяване или преобразуване дейността на Сдружението, за които е необходима квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

(2) Гласуването е явно.

VII УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.30. (1) Управителният съвет е висшият изпълнителен орган на Сдружението и се състои от 5 /пет/ члена, избрани за срок от 3 /три/ години.

(2) Управителният съвет приема Правилник за организация на дейността си.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.31. Управителният съвет:

1. Организира, осъществява и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението.

2. Представлява сдружението, избира Председател и един Заместник председател и определя обема на представителната им власт;

3. Взема решение за назначаване на секретар и определя възнаграждението му;

4. Взема решения за приемане на нови членове, изключване на членове и констатира отпадането им;

5. Свиква ОС и извършва цялостната му подготовка, като внася за обсъждане в ОС отчет за дейността на сдружението;

6. Взема решение за набиране на допълнителни средства от членовете, в случай на извънредни мероприятия от съществено значение за дейността на Сдружението, които изискват покриване на разходите;

7. Определя структурата, числеността и размера на възнагражденията на щатния персонал на сдружението;

8. Създава комисии, работни и други помощни органи;

9. Разпорежда се с имуществото на Сдружението с изключение на недвижимото;

10. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

11. Определя адреса на Сдружението;

12. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на други органи на Сдружението

 

Чл.32 (1) Заседанията на УС се свиква с покана, отправена от Председателя на Сдружението най-малко веднъж в месеца, а в негово отсъствие – от Зам. Председателя.

(2) Председателят е длъжен да свика УС на извънредно заседание при писмено искане на 1/3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането, както и по писмено искане на Секретаря. Ако Председателят не свика УС в предвидения срок, той може да бъде свикан от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(3) Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11