Устав

СЪСТАВ

Чл.22 Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението, които имат право на глас и/или от техните упълномощени представители. Едно упълномощено лице може да представлява, възоснова на изрично писмено пълномощно, до двама членове на ОС. Преупълномощаване не се допуска. Всеки редовен или асоцииран член на Сдружението има право на един глас. Асоциираните и почетните членове имат право да участват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.23 Общото събрание на Сдружението:

1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;

2. Приема решения за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет

4. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

5. Приема основните насоки за дейността на Сдружението;

6. Приема бюджета на Сдружението и определя размера на встъпителната вноска и годишния членски внос;

7. Отменя решения на другите органи на Сдружението, противоречащи на закона, устава или други вътрешни актове;

8. Взема решения за участие на Сдружението в други организации или търговски фирми;

9. Взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства.

10. Разпорежда се с недвижимото имущество на Сдружението.

11. Приема етичен кодекс на Сдружението.

12. Избира и освобождава членовете на Контролния съвет и приема годишния отчет за дейността му.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква по решение на УС или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението или техни представители.

(2) При бездействие или при отказ на УС в едномесечен срок да отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, въз основа на писмено искане от заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

 

Чл.26. Свикването на Общото събрание се обявява най малко един месец преди насрочената дата I se извършва с писмена покана /по е-mail и писмо с обратна разписка /,в която се записва мястото, часа на откриване и дневния ред на събранието В поканата се посочва изрично, че ако не се явят необходимия брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място, и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

КВОРУМ

Чл.27. Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на Сдружението с право на глас. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.28. Всеки редовен и индивидуален член на Сдружението има право на един глас. Асоциираните член на Сдружението има право на един глас. Почетните членове нямат право на съвещателен глас.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11