Устав

Чл.19. (1)Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:

1. с молба за доброволно напускане. Всеки член може да напусне Сдружението с едномесечно предизвестие до УС на Сдружението;

2. прекратяване на физическото или юридическо лице – член на Сдружението, както и смърт или поставяне под запрещение на физическото лице – почетен член на Сдружението;

3. изключване – всеки член може да бъде изключен с мотивирано решение на УС на Сдружението на едно от следните основания:

а) при системно нарушаване на Устава на Сдружението;

б) при системно нарушаване на правилата за осъществяване дейността и етичния кодекс на Сдружението;

в) когато с действията си уронва престижа на Сдружението;

г) при отпадане от Националния туристически регистър, независимо от основанието за това;

д) при неспазване на сроковете за внасяне на членски внос.

4. при отпадане – отпадането на член е налице при не внасяне на членски внос за една календарна година или при системно неучастие в работата на сдружението, което се констатира с решение на Управителния съвет, към което са приложени съответните документи.

(2) Решението на УС за изключване може да се оспорва пред ОС на Сдружението.

Чл. 20 Членовете заплащат членски внос както следва:

1. Размерът на членският внос за текущата година на редовните и индивидуални членове се определя от Общото събрание

2. Асоциираните членове заплащат 2/3 от членския внос

3. Почетните членове не плащат членски внос

4. Членове приети след август месец заплащат 1/3 от членския внос

VІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.21 Органи на Сдружението са:

1. Общото събрание – Върховен орган на Сдружението;

2. Управителен съвет – Висш управителен орган на Сдружението.

3. Контролен съвет.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11