Устав

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл.8. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица, които декларират че приемат целите му и са съгласни с разпоредбите на устава .и плащат редовно членския си внос.

(2) Членове на Сдружението биват: редовни, индивидуални, асоциирани и почетни.

 

Чл.9. Редовни членове на Сдружението могат да бъдат туроператорски фирми извършващи дейности свързани с детски и младежки туризъм, туристически предприятия (регистрирани по Търговския закон), туристически сдружения и други, вписани в Националния туристически регистър при Държавната агенция по туризъм

 

Чл. 10 Индивидуални членове могат да бъдат и физически лица, които споделят целите на Сдружението и спазват неговия устав .

 

Чл.11 Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица:

1. Сдружения с нестопанска цел, които подпомагат предприятия, извършващи стопански дейности на местното самоуправление, свързани с развитието на детския и младежки туризъм.

2. Предприятия ( Търговци по Търговския закон), чиято търговска дейност е свързана с детския и младежки туризъм.

 

Чл.12 Почетни членове на Сдружението могат да бъдат лица от страната и чужбина, с особени заслуги в туристическата индустрия, преподаватели от университети и колежи, политици, общественици и научни работници, както и чуждестранни юридически и физически лица, които имат траен принос за развитието на туризма за деца и младежи в Република България.

 

Чл.13. (1)Приемането на нови редовни и индивидуални членове на Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет и следните необходими документи

1. писмена молба за членство до УС;

2. декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението;

3. документ за платена встъпителна вноска;

4. препоръка от настоящ член на Сдружението.

5. копие от удостоверението за вписването в Националния туристически регистър.

(2) Приемане на нови асоциирани членове на Сдружението му се извършва с решение на Управителния съвет и следните необходими документи:

1. писмена молба за членство до УС.

2. декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението

3. документ за внесена встъпителна вноска

4. препоръка от настоящ член на Сдружението.

(3) Приемането на почетни членове на Сдружението се извършва с решение на УС следните необходими документи::

1. Предложение на член на Сдружението, отправено до УС.

2. Декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението.

(4) Писменият отказ за приемане на член може да се оспорва в едномесечен срок, чрез Управителния съвет пред Общото Събрание на сдружението. Решението на ОС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Чл.14. Правата и задълженията на членовете, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават към други лица при смърт, съответно при прекратяване на юридическото лице.

 

Чл.15. Редовните и индивидуални членове имат следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на Сдружението;

2. право да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;

3. да получават информация за дейността на Сдружението;

4. да участват в дейността на Сдружението;

5. да искат съдействие от Общото събрание за защита на интересите си;

6. да поставят за решаване въпроси от общ интерес.

 

Чл.16 Асоциираните и почетните членове на сдружението имат права по чл.13 т.3, т.4, т.5 и т.6.

Почетните членове не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението, а асоциираните членове имат това право съобразно разпоредбите на този устав.

 

Чл.17. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват Устава на Сдружението и решенията на Общото събрание;

2. да съдействат за постигане целите на Сдружението;

3. да заплатят при постъпването си встъпителна вноска и редовно да заплащат членския си внос;

4. да не уронват с дейността си авторитета на Сдружението, както и да не използват неговата дейност за цели, противоречащи на Устава.

 

Чл.18. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените с този Устав имуществени вноски.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11