Устав

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението извършва следните дейности:

1. Участие във формирането на държавна политика за детския и младежки туризъм и подпомагане за реализация на тази политика в областта на туризма.

2. Защита на интересите на детския и младежки туризъм при формирането и реализацията на данъчната, инвестиционната, транспортната, комуникационната политика и политиката за защита на конкуренцията и за опазването на околната среда.

3. Осъществяване на представителство на интересите на детския и младежки туризъм пред международните институции, Балканската асоциация и Европейския съюз за популяризиране на възможностите на страната ни за развитие на детския и младежки туризъм.

4. Иницииране и/или участие в разработването и обсъждането на стратегии, становища, предложения и проекти за изменение и допълнение на международни и вътрешни нормативни актове в областта на детския и младежки туризъм.

5. Предоставяне на правни, данъчно-процесуални, териториално-устройствени, методически, статистически и други консултантски услуги на своите членове, при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

6. Издаване и разпространение на печатен и електронен орган на Националната Асоциация за детски и младежки туризъм;

7. Участие в организирането и провеждането на международни, национални и регионални мероприятия в областта на туризма, в т.ч. на мероприятия по националната туристическа реклама.

 

Чл. 7. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свързана с основния предмет на дейност на Сдружението, при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както следва:

1. Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги.

2. Маркетингови проучвания и анализи.

3. Професионално обучение и квалификация.

4. Изпълнение на държавни и фирмени проекти.

5. Други дейности, в съответствие с целите си.

(2) Приходите от допълнителна стопанска дейност се разпределят и разходват, в съответствие с целите на сдружението и съгласно Правилника за дейността на Управителния съвет.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11