Устав

ІІ. ЦЕЛИ

Чл.4. Основните цели на сдружението са:

(1) Да представлява обединените интереси на Националната Асоциация за детски и младежки туризъм, с оглед развитието и като приоритетен сектор на туристическата индустрия.

(2) Да защитава правата на неправителствените сдружения, туристически фирми и туристически предприятия /търговци по Търговския закон/, развиващи и представляващи българския детски и младежки туризъм в туристическата индустрия.

(3) Да създава условия за солидарност и сътрудничество на заинтересованите институции, неправителствени организации и предприятия за подпомагане и развитие на детския и младежки туризъм в Република България.

(4) Проучване и популяризиране на мрежата от културни коридори във връзка с детския и младежки туризъм с оглед разработване стратегии и практики за трайно популяризиране на културно – историческите традиции

ІІІ. СРЕДСТВА НА ДЕЙНОСТТА

Чл.5. Сдружението обезпечава постигането на целите си като:

1. Набира финансови средства чрез встъпителни вноски, членски внос, спонсорства, дарения и други, за материално осигуряване на дейността;

2. Подготвя и реализира международни проекти, финансирани по предприсъединителните фондове на ЕС и международни донори;

3. Участва в проекти на Министерство на културата, Министерство на икономиката и други касаещи подпомагане и развитие на детския и младежки туризъм;

4. Участва в нормативно установените органи за категоризиране на туристически обекти, регистриране и сертифициране на туроператорски фирми, които извършват детски и младежки туризъм, за защита на туроператорите и потребителите;

5. Дава становища, предложения и препоръки при обсъждане и изпълнение на национално значими инвестиционни проекти, касаещи туризма, в това число по отношение на териториално планиране и устройство на курортни територии и създаване на ефективни публични партньорства за изграждане на детски и младежки селища;

6. Поддържа постоянни работни комисии по проблемите на детския и младежки туризъм, в това число годишно сертифициране на туристически дейности касаещи работа с деца , юноши и младежи със собствен щемпел за качество;

7. Сътрудничи и членува в международни детски и младежки асоциации, сдружения и образователни институции в Европа и света.

8. Създава информационен център с регистър на туроператорските фирми, база данни за базите, превозвачите и екскурзоводите работещи в сферата на детския и младежки туризъм, съобразен с европейските стандарти;

9. Подпомага създаването на национална трудова борса за кадри в туризма с професионално обучение и квалификация и определя критерий за кадрите в детския и младежки туризъм;

10. Създава постоянен орган, които да извършва мониторинг спазването на действащото законодателство в областта на детския и младежки туризъм, както и правилата за етика и лоялна конкуренция.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11