Устав

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

Чл.39. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

1. Съществените дейности, изразходваните средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. Финансовия резултат.

(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър към Министерство на правосъдието.

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.40. (1) Сдружението се прекратява съществуването си:

1. По решение на Общото събрание – с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението;

2. При преобразуване на Сдружението, на основание този устав и действащото законодателство;

3. По решение на компетентния съд по седалището на Сдружението, когато:

• осъществява дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

• е обявено в несъстоятелност.

 

Чл.41. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от упълномощено от него лице.

(3) При ликвидацията се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския закон.

(4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по реда на чл.44 от ЗЮЛНЦ /по решение на съда/ на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(5) В случай, че не се приложи ал.4, имуществото се предава на Общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност.

(6) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. Учредителите и настоящите и бившите членове;

2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

4. Съпрузите на лицата по т.1-3;

5. Роднините на лицата по т.1-3 по права линия, без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

6. Юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. За неуредени в този устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ и действащото законодателство на Република България.

§ 2. Уставът на “Национална асоциация за детски и младежки туризъм” е приет на Общо събрание на Сдружението, проведено м.септември 2006 година.

 

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11