Устав

VІІI. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл.38. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на интелектуална собственост, права на вземане и други права, съгласно действащото законодателство на Република България.

(2) Имуществото на Сдружението се формира от :

1. Встъпителен и годишен членски внос и други имуществени вноски, определени с решение на Общото събрание, в съответствие с настоящия Устав;

2. Набиране на средства от членовете при извънредни мероприятия от съществено значение за дейността на Сдружението и в изпълнение на целите му;

3. Приходи от допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 7 от Устава;

4. Дарения, завещания и др. източници, позволени от законодателството на Република България.

(3) Сдружението може да формира целеви парични фондове, безвъзмездно да разходва имущество за утвърждаване и развитие на детския и младежки туризъм и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на закона, устава и вътрешните правила.

(4) Начинът на разходването на имуществото на Сдружението се определя с Правилник, приет от Управителния съвет. Подпомагането с финансови средства от Сдружението се извършват в зависимост от целите, посочени в този устав и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

(5) За безвъзмездното разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. Лица, били в състава на управителните му органи до 3 /три/ години преди датата на вземане на решението;

3. Юридически лица, финансирали организацията до 3 /три/ години преди датата на вземане на решение;

4. Юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(6) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал.5,т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен, ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

(7) Всички приходи се включват в имуществото на Сдружението и служат за постигане на целите му.

(8) Сдружението не разпределя печалба.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11