Устав

 

Като изразяваме волята си за обединяване на интересите и действията на Туроператорите работещи в сферата на детския и младежки туризъм, неправителствени организации, предприятия и фирми работещи в туризма на Република България, приехме настоящия устав:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) “Национална Асоциация за детски и младежки туризъм” е сдружение с нестопанска цел, което функционира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението е доброволна и самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна организация.

(3) Сдружението е самостоятелно юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове и обратно и не разпределя печалба.

(4) Съществуването на сдружението не е ограничено със срок.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието Национална Асоциация за детски и младежки туризъм (НАДМТ).

(2) Наименованието се изписва на английски език: National Association for child’s and youth tourism (NAYT).

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (1) Седалище на сдружението е: град София

(2) Адресът на управлението е: град София, район Младост1А, бл. 502, офис 2

(3) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

 

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11