Стани член

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.8.

(1). Членството в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица съобразно разпоредбите на закона и този устав.

(2). Членове на Сдружението биват: редовни, асоциирани и почетни.

Чл.9. Редовни членове на Сдружението могат да бъдат туроператорски фирми извършващи дейността детски и младежки туризъм, туристически предприятия ( търговци по Търговския закон), туристически сдружения и други, вписани в Националния туристически регистър при Държавната агенция по туризъм.

Чл.10. Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат:

 • Сдружения с нестопанска цел, които подпомагат предприятия, извършващи стопански дейности на местното самоуправление, свързани с развитието на детския и младежки туризъм.
 • Предприятия (Търговци по Търговския закон), чиято търговска дейност е свързана с детския и младежки туризъм.

Чл.11. Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, дългогодишни стопански деятели от туристическата индустрия, преподаватели от университети и колежи, политици, общественици и научни работници, както и чуждестранни юридически и физически лица, които имат траен принос за развитието на туризма за деца и младежи в Република България.

Чл.12.

(1). Приемането на нови членове на Сдружението след учредяването му се извършва с решение на Управителния съвет при едновременно наличие на следните предпоставки:

 • депозирана писменна молба за членство до УС от лицето, желаещо да стане член на Сдружението;
 • декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението;
 • документ за платена встъпителна вноска;
 • препоръка от настоящ член на Сдружението;
 • копие от вписването в Националния туристически регистър.

(2). Приемане на нови асоциирани членове на Сдружението след учредяването му се извършва с решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:

 • писмена молба за членство до УС;
 • декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението;
 • документ за внесена встъпителна вноска;
 • препоръка от настоящ член на Сдружението.

(3). Приемането на почетни членове на Сдружението се извършва след учредявянето му с решение на УС при едновременното наличие на следните предпоставки:

 • предложение на член на Сдружението, отправено до УС;
 • декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението;
 • Писменият отказ за приемане на член може да се оспорва в едномесечен срок, чрез Управителния съвет пред Общото Събрание на сдружението. Решението на ОС е окончателно и не подлежи на обжалване.
Молба за членство | Формуляр за членство