Предмет на дейност

Сдружението извършва следните дейности:

 

 • Участие във формирането на държавна политика за детския и младежки туризъм и подпомагане за реализация на тази политика в областта на туризма.
 • Защита на интересите на детския и младежки туризъм при формирането и реализацията на данъчната, инвестиционната, транспортната, комуникационната политика и политиката за защита на конкуренцията и за опазването на околната среда.
 • Осъществяване на представителство на интересите на детския и младежки туризъм пред международните институции, Балканската асоциация и Европейския съюз за популяризиране на възможностите на страната ни за развитие на детския и младежки туризъм.
 • Иницииране и/или участие в разработването и обсъждането на стратегии, становища, предложения и проекти за изменение и допълнение на международни и вътрешни нормативни актове в областта на детския и младежки туризъм.
 • Предоставяне на правни, данъчно-процесуални, териториално-устройствени, методически, статистически и други консултантски услуги на своите членове, при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Издаване и разпространение на печатен и електронен орган на Националната Асоциация за детски и младежки туризъм
 • Участие в организирането и провеждането на международни, национални и регионални мероприятия в областта на туризма, в т.ч. на мероприятия по националната туристическа реклама.

 

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свързана с основния предмет на дейност на Сдружението, при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както следва:

 

 • Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги.
 • Маркетингови проучвания и анализи.
 • Професионално обучение и квалификация.
 • Изпълнение на държавни и фирмени проекти.
 • Други дейности, в съответствие с целите си.